Policies

Kvalitetspolicy

 • Vårt huvudmål för koncernen är att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och en kostnadseffektiv service, som ger hög kundtillfredsställelse.
 • Vi arbetar enligt ett ledningssystem som omfattar både kvalitetssäkring och ständig förbättring av våra tjänster. För att uppnå dessa mål, och om möjligt överträffa dessa, har ledningen av Drott & Company åtagit sig att uppfylla kraven i ISO 9001:2008. De principer som fastställs i denna standard kommer att ge oss möjlighet att uppnå våra mål.
 • I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag och tillsammans levererar vi efterfrågade tjänster i rätt tid och till rätt utförande.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

För att uppnå ett bra genomfört arbete krävs en engagerad och kunnig personal.

Vi erbjuder våra anställda stimulerande arbetsuppgifter och ett aktivt deltagande i utveckling av vår förmåga.

Vi utför årliga utvecklingssamtal som grund för våra utvecklingsinsatser.
Medarbetarnas förmåga och ambition till vidareutveckling tillvaratas.

Nya medarbetare introduceras och går första tiden parallellt med en erfaren person.

Genom personalplanering bemannar vi våra uppdrag så att kompetens och resurser finns att tillgå.

Genom kontinuerlig uppföljning och dialog stimuleras medarbetarna till kompetensutveckling som gynnar såväl företaget som den enskilda medarbetaren.

Kompetens

Vår kompetens består av kvalificerad personal för de uppdrag som vi utför. Vår förmåga finns presenterad i form av en kompetensmatris som innefattar formell utbildning, yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer.

I samband med anställning arkiveras medarbetarens persondata, referenser och utbildningsdokumentation. Vidare uppdateras kompetensmatris efter kvalificering av medarbetare utifrån aktuella kompetenskrav.

Under faser med behov av kortsiktig förstärkning anlitas tillfällig personal. Krav på kompetens inom området och praktisk färdighet klargörs. Introduktion av nyanställda och tillfällig personal sker av ansvarig chef.

Kvalificering av personal bygger på branschens kompetenskrav för att genomföra olika typer av uppdrag.

Kompetensutveckling

Inom ramen för vår verksamhetsutveckling ingår utveckling av vår egen förmåga genom utbildning om ny teknik, material och arbetssätt.

Behovet av interna och externa utbildningsinsatser bedöms årligen för hela personalgruppen eller enskilda medarbetare. Utbildningsbehovet insamlas genom de årliga utvecklingssamtalen samt nya kundkrav m.m.

Miljöpolicy

 • Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. När det gäller lagar och regler inom miljöområdet ska verksamheten följa dem så långt det är möjligt. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.
 • Cheferna ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.
 • Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
 • Tydliga, regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare ska kunna fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
 • Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
 • Vi ska verka för att vårt miljötänkande kommer att föregå med gott exempel för våra kunder och leverantörer, där målet är att så många som möjligt av företagets leverantörer ska ha ett aktivt miljöarbete.
 • Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
 • Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
 • Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • I våra uppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter.
 • Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.
 • Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.